wersja polska
  Basic
  Ultimate
  Strefa Klienta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin korzystania z platformy Net4u

1. Zakres zagadnień objętych regulaminem

a) Relacja regulaminu i umowy
b) Definicje pojęć występujących w regulaminie i umowie
c) Zasady zawierania umów
d) Zasady dokonywania zmian w umowie i jej rozwiązania
e) Zasady ochrony danych osobowych klientów

2. Relacja regulaminu do umowy pomiędzy klientem a operatorem

Niniejszy regulamin jest integralną częścią umowy wiążącej klienta i operatora. Wszelkie zachowania Klienta lub Operatora pozostające w sprzeczności z treścią niniejszego Regulaminu mogą powodować skutki wynikające bezpośrednio z treści umowy, regulaminu lub z odpowiednich przepisów prawa.
b) Zawarcie umowy o świadczeniu usług jest równoznaczne z potwierdzeniem, że klient zapoznał się z treścią i akceptuje postanowienia regulaminu.
c) Za datę, od której obowiązuje niniejszy regulamin jest wcześniejsza z dat: data zawarcia umowy lub data rejestracji usługi w systemie Operatora.

3. Definicje pojęć występujących w niniejszym regulaminie

Platforma Net4U – zespół środków technicznych i organizacyjnych będących własnością firmy MakoLab S.A., z siedzibą w Łodzi, umożliwiających świadczenie usług hostingu i hotelingu.

Operator – firma MakoLab S. A. z siedzibą w Łodzi, ul.Demokratyczna 46, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000153391, NIP 725-001-55-26, REGON 471343117, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 3452: http://www.bip.urtip.gov.pl/_rejestry/pt/number/3452.html

Opłata za usługę - wypłacane przez Klienta na rzecz Operatora wynagrodzenie stałe będące wynagrodzeniem za usługi świadczone przez Operatora

Klient - osoba fizyczna lub prawna, lub inna jednostka organizacyjna, posiadająca zdolność do nabywania praw i tworzenia zobowiązań.

Usługi hostingowe – usługi polegające na udostępnieniu części systemów komputerowych operatora w postaci zasobów danych i oprogramowania umożliwiającego korzystanie z usług takich jak poczta elektroniczna, wirtualny serwis WWW, wirtualny serwis FTP i inne podobne usługi korzystające z protokołów sieci Internet

Wirtualny serwis WWW – usługa hostingowa polegająca na dostępie do zestawu stron internetowych lub aplikacji internetowej klienta za pomocą protokołu http pod określonymi adresami domenowymi zwanymi adresami „host”, nie wymagająca odrębnego serwera WWW lub serwera sprzętowego. Operator może umieścić dowolnie wiele wirtualnych serwisów WWW na jednym serwerze sprzętowym

Wirtualny serwis FTP – usługa hostingowa polegająca na dostępie do zestawu plików i kartotek klienta za pomocą protokołu ftp pod określonymi adresami domenowymi zwanymi adresami „host”, nie wymagająca odrębnego serwera FTP lub serwera sprzętowego. Operator może umieścić dowolnie wiele wirtualnych serwerów FTP na jednym serwerze sprzętowym

Usługi hotelingowe - usługi polegające na udostępnieniu części systemów sieciowych i energetycznych operatora umożliwiających dostęp do wydzielonego sprzętowego serwera, którego zasoby są w całości przeznaczone do obsługi klienta. Serwery uczestniczące w usłudze hotelingu mogą być własnością klienta lub operatora.

Okres próbny - wskazany przez Operatora okres, w którym dana usługa może być udostępniona klientowi bezpłatnie.

Faktura pro forma - dokument wystawiony przez Operatora przed świadczeniem usługi
służący do wykonania płatności w postaci przedpłaty.

Limit transferu danych – to zawarte w specyfikacji danej Usługi ograniczenie transferu danych wychodzącego i przychodzącego do serwera (wirtualnego lub fizycznego) Klienta. Limitowi transferu podlegają dane przesyłane do/z serwera WWW, dane pomocnicze protokołu HTTP oraz dane przysyłane za pomocą protokółu FTP, SMTP, POP3 i innych protokołów udostępnionych przez Operatora Klientowi.

Rejestrator domen - podmiot zarządzający rejestrem nazw internetowych i oferujący usługę rejestracji i utrzymania domen.

Rejestracja domeny - usługa zarejestrowania na rzecz Klienta unikalnej domeny internetowej. W wyniku wykonania tej usługi Klient pozostaje dysponentem Domeny. Operator może reprezentować klienta wobec Rejestratora domen.

Domena - unikalny w skali światowej sieci ciąg znaków, dostępnych do rejestracji, zawierający nazwę oraz pola oferowane przez danego Rejestratora domen.

Spam – dostarczana, głównie pocztą elektroniczną informacja, która nie była zamawiana przez jej adresata.

Wirusy – szkodliwe programy komputerowe powielające się bez zgody użytkownika

Spyware – rodzaj wirusa, którego celem jest wykradanie danych z komputerów.

4. Zawarcie umowy i zasady uiszczania opłat

a) Rejestracja usług w ramach platformy Net4U odbywa się przez interfejs znajdujący się na stronach Operatora: www.net4u.pl . W wyjątkowych wypadkach dopuszczalne jest zarejestrowanie usług poprzez zamówienie przesłane faksem na numer: (42)6837499 lub listem na adres:

Usługi Net4U
MakoLab S. A.
ul.Demokratyczna 46
93-430 Łódź

b) Usługi są aktywowane przez pracowników Operatora na okres próbny wynoszący 14 dni od daty rejestracji. Aktywacja usługi następuje najdalej do godziny 12 następnego dnia roboczego od dnia rejestracji. W tym samym dniu wysyłana jest do klienta faktura pro-forma oraz umowa. Klient zobowiązany jest do dokonania wpłaty za aktywowane usługi podczas okresu próbnego oraz do przesłania do operatora podpisanej usługi. Po uzyskaniu potwierdzenia wpłaty operator przedłuża czas aktywacji usług o czas wynikający z opłaconego okresu abonamentowego

c) Brak wpłaty za aktywowane usługi powoduje jej zablokowanie po upływie okresu próbnego. Jeśli w kolejnych 14 dniach nastąpi wpłata - usługi zostaną uaktywnione. Jeśli jednak brak wpłaty będzie występował nadal po 14 dniach od zakończenia okresu próbnego, nastąpi likwidacja usługi.

d) Podczas rejestracji klient zobowiązany jest do podania prawdziwych i poprawnych danych tele-adresowych i kontaktowych umożliwiających kontakt Operatora z klientem oraz poprawne wystawienie faktury.

e) Podanie danych nie prawdziwych lub nie poprawnych może skutkować zablokowaniem dostępu do usługi i zaprzestaniem jej świadczenia. Jeśli zaprzestanie świadczenia zachodzi z powodów nie prawdziwych danych po zakończeniu okresu próbnego, Operator ma prawo do odmowy zwrotu wynagrodzenia za niewykorzystany okres.

f) Rejestracja usług przez klienta pod określonymi nazwami nie może naruszać praw osób trzecich. Jeśli klient dokonuje rejestracji usługi pod nazwą naruszającą prawa osób trzecich – ponosi z tego tytułu wyłączną odpowiedzialność a w ewentualnych sporach na ten temat pomiędzy klientem a osobami jakich prawa zostały naruszone Operator nie będzie uczestniczył.

g) W wypadku gdyby Operator poniósł szkodę w wyniku naruszenia przez klienta praw osób trzecich poprzez niewłaściwe nazwanie lub niewłaściwe korzystanie z usług, klient zobowiązany jest do pokrycia strat Operatora w pełnej wysokości.

h) Faktura za kolejny okres świadczenia usługi będzie wystawiona na 1 miesiąc przed zakończeniem opłaconego okresu i powinna być zapłacona nie później niż do końca opłaconego dotąd okresu. Jeśli wpłata nie nastąpi do 14 dnia po zakończeniu opłaconego okresu, usługa może zostać zablokowana. Usługa zostanie uaktywniona ponownie, jeśli w kolejnych 14 dniach nastąpi wpłata. Jeśli to nie nastąpi, po kolejnych 14 dniach umowa o świadczeniu usług wygasa a usługi mogą zostać bezpowrotnie usunięte.

i) Po uzyskaniu zapłaty Operator niezwłocznie wystawi fakturę VAT obejmującą świadczone usługi i potwierdzającą dokonanie wpłaty.

j) Uiszczenie określonej opłaty za usługę ustala cenę tej usługi do końca opłaconego okresu.

k) W wypadku próby ponownej aktywacji usługi zablokowanej lub usuniętej w wyniku braku wpłaty ze strony klienta, operator może odmówić kolejnej aktywacji.

l) W wypadku rezygnacji z usługi w trakcie jej trwania, operator nie zwraca klientowi kwoty proporcjonalnej do niewykorzystanego okresu świadczenia usługi, za wyjątkiem sytuacji gdy klient jest konsumentem a świadczone usługi nie były związane z prowadzoną działalnością gospodarczą

m) Operator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia wynikające z działań stron trzecich lub siły wyższej.

5. Zmiany zakresu umowy.

a) Regulamin niniejszy nie może ulec zmianie w trakcie świadczenia usługi. Wyjątek stanowią sytuacje wymagające zmiany regulaminu niezbędne w sytuacji zmiany przepisów prawnych mających wpływ na świadczenie usług.

b) Regulamin może ulec zmianie po upływie opłaconego okresu, pod warunkiem przesłania propozycji nowego regulaminu nie później niż 14 dni przed zakończeniem opłaconego okresu.

6. Rozwiązanie umowy.

a) Jeśli nie została uiszczona opłata za usługę - umowa wygasa w dniu zakończenia okresu próbnego oraz w dniu zakończenia opłaconego okresu, jeżeli nie została uiszczona opłata za kolejny okres.

b) Klient może odstąpić od Umowy w dowolnym momencie, godząc się jednocześnie na warunki podane w punkcie 4l niniejszego regulaminu.

c) Operator ma prawo do rozwiązania Umowy, jeżeli w istotny sposób zostaną naruszone ustalenia niniejszego Regulaminu lub obowiązujące przepisy prawa.

d) W szczególności operator ma prawo do rozwiązania umowy w sytuacji gdy:

- Klient będzie działał na szkodę operatora
- Klient będzie wysyłał spam, wirusy lub spyware
- Klient będzie wykorzystywał zasoby operatora związane ze świadczeniem usług w celach niezgodnych z prawem, w tym działania określane potocznie jako hakerstwo

e) W wypadku rozwiązania umowy z powodów podanych w punkcie d, klientowi nie przysługuje zwrot części wynagrodzenia za niewykorzystany okres świadczenia usługi.

7. Zasady ochrony danych osobowych.

a) Akceptacja niniejszego Regulaminu jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Operatora danych osobowych klienta jakie Operator uzyskał podczas procesu rejestracji usług. Operator ma prawo wykorzystywać te dane wyłącznie w celach związanych ze świadczonymi usługami, informowania o zmianach i aktualnościach oraz w procesie fakturowania.

b) Akceptując niniejszy regulamin klient oświadcza, że został poinformowany o celu oraz zakresie przetwarzania danych przez Operatora, prawie wglądu do swoich danych i ich poprawiania, uprawnieniach do żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia zastrzeżeń i sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wynikających z art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 „Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002.101.926)”.

c) Operator zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych Klienta i nie udostępniania tych innym podmiotom.

d) Operator może, w sytuacji braku sprzeciwu ze strony klienta, do publikacji nazwy firmy i jej adresu w sieci Internet w swojej liście referencyjnej (portfolio)

 
Design by MakoLab